තත්වය සමනය කරන්නට ප්‍ර‍ජා නායකත්වයන් ඉදිරියට එන්න – ගල්කන්දේ ධම්මානන්ද හිමි

වල්පොල ශ්‍රී රාහුල බෞද්ධ අධ්‍යයනය ආයතනයේ අධිපති පූජ්‍ය ගල්කන්දේ ධම්මානන්ද හිමියන් යනු වත්මන් භික්ෂු සමාජය තුළ රාහුල හිමියන්ගේ දැක්ම හා පැවැත්ම ජීවමාන කරන භික්ෂුවක්. එහිමියන් විසින් පවත්නා තත්වය පිළිබඳ කරන ලද ප්‍රකාශය භික්ෂු සමාජය පැත්තෙන් මතු වූ ඉතා ප්‍ර‍ගතිශීලී අදහසක් ලෙස සැලකිය හැකියි. එය සියලු දෙනා සාවධානව සවන් දිය යුතු පණිවුඩයක්.

“වරක් අපි රටක් හැටියට සන්ධිස්ථානයකට ඇවිත් ඉන්නවා. මුස්ලිම් මිනිසුන් වගේ ම සිංහල මිනිසුනුත් ඉන්නෙ බියෙන්. කවුරුවත් ආරක්ෂිත නැහැ.

අපි කොහොමද මේ තත්වෙට මුහුණ දෙන්නෙ. අතීතෙ වගේ වරද්දගෙන පරම්පරා ගණනාවක් දුක් විඳින තත්වෙට පත් කර ගන්නවා ද? නැතිනම් බුද්ධිමත්ව තත්වය කළමනාකරණය කර ගන්නවා ද? අපේ වගකීම තමයි බුද්ධිමත්ව කළමනාකරණය කර ගැනීමට මැදිහත් වන එක.

ඉතා උවමනාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ප්‍ර‍ජා නායකත්වයන්ට ඉදිරියට එන්න කියලා. භික්ෂූන් වහන්සේ, මවුලවිතුමන්ලා, විදුහල්පතිවරු, ගමේ නායකයින් සියලු දෙනා එකතු වෙන්න. ආරක්ෂක අංශ සමග සම්බන්ධ වෙන්න. ගම, දේපල, ජන ජීවිතය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මැදිහත් වෙන්න. ………….”

සම්පූර්ණ පණිවුඩයට සවන් දෙන්න.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *