ටැබ් දීමට කැබිනට් අනුමැතිය; හැබැයි ජනාධිපති විරුද්ධයි

පාසල් සිසුන්ට ටැබ් දීම ඔවුන් අතට පුස්තකාලයක් දීම වැනි ය.

පුස්තකාලයේදී වුණත් අවශ්‍ය නම් ඕපාදූප, සිල්ලර ප්‍රේම කතා, කාම කතා, අපරාධ කතා කියවන්නට පුළුවන. දැනුම ලබා ගන්නටත් පුළුවන.

එහෙත් පුස්තකාල ප්‍ර‍සිද්ධ වුණේ එයින් ලැබුණු දැනුම නිසා මිස ඉහත කී දේ නිසා නොවේ.

ටැබ් ගැන ද කීමට තිබෙන්නේ එය ම ය.

ගල්ලෑල්ලේ රූපය ලබා ගත්තේ http://www.antiquesnthings.co.uk වෙතිනි. ස්තුතියි.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *