වාර්ගික ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා 071 1 261 261ට දැනුම් දෙන්න

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අද උදේ මහනුවර ජනාධිපති මන්දිරයේදී ආගමික නායකයන් හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් සමග පවත්නා තත්වය පාලනය කිරීම සඳහා සාකච්ඡා කරමින්

වාර්ගික ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා හේතුවෙන් පීඩාවට පත් වන මහජනයා වෙනුවෙන් පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන විශේෂ දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දී තිබේ.

ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සම්බන්ධ තොරතුරු හා පැමිණිලි මෙම දුරකථන අංකයට දැනුම් දෙන්න.

071 1 261 261

පහත සඳහන් ඊමේල් ලිපිනය ඔස්සේ ද දැනුම් දීම් කළ හැකි ය.

helpdesk@dgi.gov.lk

මීට අමතරව සුපුරුදු පොලිස් හදිසි දුරකථන අංකය වන 119 ද පාවිච්චි කරන්න.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *