2009-12-31

2010ට ආසිරි!


වසරක් ගෙවී එළඹෙන නව අවුරුද්ද
නිකම් ම ගෙවී යාවිද නැතිව ම සද්ද
සාමය ගෙනෙන්නට නවතා සැම යුද්ද
දැනුවත් දනන් වෙමු කරගෙන ඔලු සුද්ද 
 !
!
!
!
!
සුබ නව වසරකට ආසිරි!   

2 comments:

මාතෘකාවට අදාළ නැති හා වෛරී අදහස් ඉවත් කිරීමට ඉඩ ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.