2010-02-14

1948 සිට 2010 දක්වා පුද්ගලාන්තර සන්නිවේදනයේ පැතිකඩක්

No comments:

Post a Comment

අපට කිසිවක් තනිව කළ නො හැකි ය. තනිව කරන්නේ යයි අප සිතන දේට ද තවත් බො‍හෝ අය දායක වී තිබේ.