2011-12-17

උගත් පාඩම් හා සංහිඳියා කොමිෂමේ වාර්තාව

උගත් පාඩම් හා සංහිඳියා කොමිෂමේ වාර්තාව පහත සම්බන්ධතා පුරුක ඔස්සේ කියවිය හැකි ය.

Report of the
COMMISSION OF INQUIRY ON LESSONS LEARNT
AND RECONCILIATION 

මේ ලිපියට ඔබ කැමති නම් වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න

No comments:

Post a Comment

අපට කිසිවක් තනිව කළ නො හැකි ය. තනිව කරන්නේ යයි අප සිතන දේට ද තවත් බො‍හෝ අය දායක වී තිබේ.