2012-01-19

නිදහස් සහ විවෘත අන්තර්ජාලය අවුරන නීති පැනවීමේ උත්සාහයට එරෙහිව විකිපීඩියා විරෝධය

තොරතුරු දැන ගැනීමේ මහජන අයිතිය වෙනුවෙන් ඇමරිකන් රජයේ නිදහස් සහ විවෘත අන්තර්ජාලය අවුරන නීති පැනවීමේ උත්සාහයට එරෙහිව  විකිපීඩියා වෙබ් අඩවිය පැය 24ක විරරෝධතාවක් දියත් කර තිබේ.

නිදහස් සහ විවෘත අන්තර්ජාලයක් වෙනුවෙන් ඔබේ හඬ ද සලකුණු කරන්න.


Imagine a World Without Free Knowledge


For over a decade, we have spent millions of hours building the largest encyclopedia in human history. Right now, the U.S. Congress is considering legislation that could fatally damage the free and open Internet. For 24 hours, to raise awareness, we are blacking out Wikipedia.


මේ ලිපියට ඔබ කැමති නම් වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න

No comments:

Post a Comment

මාතෘකාවට අදාළ නැති හා වෛරී අදහස් ඉවත් කිරීමට ඉඩ ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.