අම්පාරේ ජාතිවාදී කෝලාහල සහ පොහොට්ටු රැල්ල

අම්පාරේ ජාතිවාදී කෝලාහල සහ පොහොට්ටු රැල්ල

read more
රත්මලාන ගුවන් තොටුපළ වරාය නගරයේ ගුවන් තොටුපළ වෙන්නට යයි

රත්මලාන ගුවන් තොටුපළ වරාය නගරයේ ගුවන් තොටුපළ වෙන්නට යයි

2030 වසර වන විට කොළඹ නගරයට පිවිසෙන සුවිශේෂ පිවිසුම බවට රත්මලාන ගුවන් තොටුපළ පත් කිරීමේ සැලැස්මක් සඳහ...
read more