කුරුල්ලන්ගෙ මේ විස්මිත සංදර්ශනය මතුගම විතරයි

කුරුල්ලන්ගෙ මේ විස්මිත සංදර්ශනය මතුගම විතරයි

සවස හයත්, හයහමාරත් අතර එන්න මතුගම නගරයට. ඔබට අතිශය මනරම් දසුනක් දැක ගන්නට ලැබේවි. හැමදාම නැහැ. හැමතැනම නැහැ. මේ දර්ශන වාරය තව ටික දවසයි....
read more
පුතු දූෂණය – කව් ගී ලියවුණා මදී

පුතු දූෂණය – කව් ගී ලියවුණා මදී

read more