රනිල්ට එරෙහි විශ්වාස භංගය නැති විශ්වාසයක් ඇති කරන එකක් ද?

රනිල්ට එරෙහි විශ්වාස භංගය නැති විශ්වාසයක් ඇති කරන එකක් ද?

මේ වන විට රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහි විශ්වාස භංගය වෙනුවෙන් විශාල ධනයක්, බලයක් යෙදවී තිබේ. එබැවින් ඒ වෙනුවෙන් වූ විශාල ශ්‍රමයක් ද මාධ්‍...
read more