විශ්වාස භංගයේදී අප රනිල් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ ඇයි?

විශ්වාස භංගයේදී අප රනිල් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ ඇයි?

2015 අගෝස්තුවේ මේ රටේ ජනතාව විසින් පස් වසරක කාලයක් සඳහා පත් කරන ලද ආණ්ඩුවේ ඉරණම හෙට දින තීරණය කරනු ලබන්නේ අප විසින් පත් කර යවන ලද මුදලට, ඇ...
read more