කැබිනට් රැස්වීම වර්ජනය කළ ඇමතිවරුන් සේවය හැර ගියා සේ සලකන්න

කැබිනට් රැස්වීම වර්ජනය කළ ඇමතිවරුන් සේවය හැර ගියා සේ සලකන්න

කැබිනට්ටුව හෙවත් ඇමති මණ්ඩලය යනු මේ රටේ ව්‍යවස්ථාව අනුව ජනාධිපතිට පමණක් දෙවන වන විධායක බලය සහිත ව්‍යූහයයි. විධායක ජනාධිපතිවරයාට පව...
read more