කලවැල්ලාව පාලමේ කතාව

කලවැල්ලාව පාලමේ කතාව

ඡායාරූප හා සටහන බර්ටි රණවීරගේ විසිනි කළු ගඟේ අත්තක් වන කුඩා ගඟ ගලන්නේ බුලත්සිංහල මැතිවරණ කොට්ඨාශය හරහාය 1976 ට පෙර අගලවත්තේ සිට කලවැල්...
read more