ටැබ් නොදී වැසිකිලි දීම හා ටියුෂන් අධ්‍යාපනය

ටැබ් නොදී වැසිකිලි දීම හා ටියුෂන් අධ්‍යාපනය

ආණ්ඩුවට ඕනෑ තරම් ඉඩ තිබුණා ළමයින්ට ආණ්ඩුවේ වියදමින් tab අරන් දෙන්න. ඒක එහෙම කරා නම් ලංකාව ඇතුලේ ලොකු අධ්‍යාපන විප්ලවයක් වෙන්න ඉඩ තිබුණ...
read more