ජෝති කියන්නේ අව්‍යාජ, ජෝතිමත් ජීවිතයක්

ජෝති කියන්නේ අව්‍යාජ, ජෝතිමත් ජීවිතයක්

හෙට්ටිආරච්චිගේ රෙජිනෝල්ඩ් ජෝතිපාල හෙවත් එච්. ආර්. ජෝතිපාල හෙවත් අප කවුරුත් දන්නා ජෝති මිය ගොස් වසර තිහකටත් වැඩියි. අද නාඹර තුරුණු වි...
read more