අප රනිල් රකිනවා ද?

අප රනිල් රකිනවා ද?

අප රනිල් ආරක්ෂා කරන බව කියන අයගේ දැනගැනීම සඳහා ලියමි. කොච්චර ලිව්වත් හෙටත් එය ම කියන නිසා මීට කලිනුත් මෙය ලිව්වා සේ ම නැවතත් ලියන්නට ස...
read more