එක් වරක් පමණක් භාවිතා කළ හැකි ප්ලාස්ටික් ප්‍ර‍තික්ෂේප කරන්න

එක් වරක් පමණක් භාවිතා කළ හැකි ප්ලාස්ටික් ප්‍ර‍තික්ෂේප කරන්න

ඉස්සර ශාන්ති විහාර් නමින් ප්‍රසිද්ධ, දැන් ශ්‍රී විහාර් යන තරමක් හොඳ ඉන්දියානු අවන්හලෙන් මගේ මිතුරු මිතුරියෝ නිතර කෑම ගෙන එති. ඒ කඩයේ...
read more