මේරි නෝනා මැරූවයි ලෝරි නෝනා

මේරි නෝනා මැරූවයි ලෝරි නෝනා

(හැටහත් හැවිරිදි, එහෙත් ඉතා වියපත් ගම්පොළ හුදකලා මවක් ඇය විසින් පන්සාළිස් අවුරුද්දක් රැක බලාගත් ආබාධිත දියණිය මරා දමා ඇත. ඇය පවසන්නේ...
read more