සර්මේනියාවේ වගතුග

සර්මේනියාවේ වගතුග

මහරගම නගර සභාවේ සභාපති තමන්ට සර් කියන්නැයි උපදෙස් දුන් දැන්වීමක් දැන් සමාජ මාධ්‍යවල විහිළුවක් වී තිබේ. ඉස්සර මං වැඩ කළේ පාසල්වල. ඒවා...
read more