මේ සීදේවි පොටෝ කෑල්ල

මේ සීදේවි පොටෝ කෑල්ල

දේශපාලකයන්ට තමන්ගේ රූපය හා නම රජයේ කාර්යාලවල සහ මහජන දේපලවල ප්‍ර‍දර්ශනය කරන්නට තිබෙන ආශාව ලාංකික දේශපාලනයේ සුවිශේෂ ලක්ෂණයකි. එසේ ප...
read more