කර්නල් මීඩින්, කැරැලි, ඝාතනයට ලක් වන්නෝ හා ඝාතකයෝ

කර්නල් මීඩින්, කැරැලි, ඝාතනයට ලක් වන්නෝ හා ඝාතකයෝ

මෙය 2016 වසරේ පළ කරන ලද ලිපියක නැවත පළකිරීමක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න. එය නැවත පළ කරන්නේ මේ සතියේ නිකුත් වන කේපොයින්ට් නවකතාවට එය සම්බන්ධ නි...
read more