ඝරසරප; කළු කුමාරයා වැහෙන්නේ කුමන සමාජයකට ද?

ඝරසරප; කළු කුමාරයා වැහෙන්නේ කුමන සමාජයකට ද?

ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි සිය සිනමා සැරියේ තවත් අපූරු නිර්මාණයක් රැගෙන පැමිණ තිබේ. ඝරසරප අනගි සිනමා නිර්මාණයකි. රසවත් කතා පුවතකි. මා කලින් ද...
read more