ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා අරගලය අද ය; මෙතන ය

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා අරගලය අද ය; මෙතන ය

read more
සිරා ගැටයක් ද? දිරච්ච ලණුවක් ද? රනිල් ද? මහින්ද ද?

සිරා ගැටයක් ද? දිරච්ච ලණුවක් ද? රනිල් ද? මහින්ද ද?

රාජපක්ෂ පවුල බලය ගන්නට තීරණය කර තිබේ. පවුලේ යම් යම් ගැටලු තිබුණත් ඒවා නිරාකරණය කරගෙන සුපුරුදු අයුර...
read more