19ට දැන් බනින අය එය උඩ දාගෙන සම්මත කළේ ඇයි?

19ට දැන් බනින අය එය උඩ දාගෙන සම්මත කළේ ඇයි?

19වන ආණ්ඩුක්‍ර‍ම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මාළු දැලක් සේ පණුවන්ට රිංගන්නට පුළුවන් සිදුරු සහිත ලේඛනයක් බව ඇත්ත ය. එහි ගැටලු රාශියක් කෙරෙහි දැ...
read more