මහින්දගේ හැබෑ පාට නැවත පෙන්වන හූල් විරෝධය

මහින්දගේ හැබෑ පාට නැවත පෙන්වන හූල් විරෝධය

මහින්දට ස්වාධීන කොමිෂන් පෙන්නන්නට බැහැ. රාජපක්ෂ ක්‍ර‍මය ස්වාධීනත්වයට එරෙහි එකක්. ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පිහිටවූ 17වන ආණ්ඩුක්‍ර‍ම ව්‍ය...
read more