බලය ඇල්ලුවට ණය කන්ද දැක්කාම දැන් සැප ද?

බලය ඇල්ලුවට ණය කන්ද දැක්කාම දැන් සැප ද?

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ, 2018 නොවැම්බර් 25 ලංකා පුවත්පතෙනි. මූඩිගේ ආයෝජන සේවායතනය කියන්නේ ආයෝජකයන්ට රජයන්ගේ සහ බැංකු ආදියේ ස්ථාවරත්වය පිළ...
read more