අතට ලැබුණු විප්ලවීය අවස්ථාව අත් නොහරිමු!

අතට ලැබුණු විප්ලවීය අවස්ථාව අත් නොහරිමු!

– අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ, 2018 දෙසැම්බර් 9 අනිද්දා පුවත්පතෙනි. සති කීපයකට පෙර මෙම පුවත්පතට අපි මෙසේ පැවසුවෙමු. “මේ වන විට පැන නැගී තිබෙන බ...
read more