හැටපන්දාහක් අතුරුදහන් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ අතුරුදහන් කිරීම තවමත් අපරාධයක් නෙමෙයි

හැටපන්දාහක් අතුරුදහන් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ අතුරුදහන් කිරීම තවමත් අපරාධයක් නෙමෙයි

අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය අවසානයේදී ක්‍රියාත්මක විය. කල් ගත වෙමින් තිබුණු කොමාරිස්වරුන් පත් කිරීම ජනාධිපතිවරයා විසින් පසුග...
read more