කළු ජුලියයි ඒලියනුයි නිර්මාලුයි

කළු ජුලියයි ඒලියනුයි නිර්මාලුයි

read more
මේරි නෝනා මැරූවයි ලෝරි නෝනා

මේරි නෝනා මැරූවයි ලෝරි නෝනා

read more
මීනයෙන් මේසෙට – මේසෙන් බඩට

මීනයෙන් මේසෙට – මේසෙන් බඩට

නොනගතය වන තුරු බඩු ගනිමු බඩු විකුණමු පෝලිම් සැදී මෙහි එනු ලාබයි ගන්න අවුරුදු හැම තැන ම සෙනග ය සතුට ඉ...
read more