තුමිඳු දොඩන්තැන්න හා සිස්ටම් එක

තුමිඳු දොඩන්තැන්න හා සිස්ටම් එක

” මට අනුව නම්, සහ මට වෝට් කරපු ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් අනුව නම් මේ සිස්ටම් එක හරිම අප්සට්…! මම කැමතියි එක පැත්තකින්, රටේ බලය හොබවන ඇමති කෙනෙ...
read more
පායනා කාලෙදී රෑ දවල් මහන්සි වී ගීයේ නිර්මාතෘ කවුරුද?

පායනා කාලෙදී රෑ දවල් මහන්සි වී ගීයේ නිර්මාතෘ කවුරුද?

read more
කූඹියෝ කුමන්ත්‍රණයේ ඔබ හිටියේ කොතන ද?

කූඹියෝ කුමන්ත්‍රණයේ ඔබ හිටියේ කොතන ද?

read more
කූඹියෝ: බොහිමියානු සෝබනකාරයන්ගේ ෆැන්ටසිය

කූඹියෝ: බොහිමියානු සෝබනකාරයන්ගේ ෆැන්ටසිය

read more