කේ පොයින්ට් හා Sven Hassle

කේ පොයින්ට් හා Sven Hassle

උපාලි රත්නායක විසිනි කේ පොයින්ට් කියවා අවසන් කළෙමි. එය මා සසල කළේය. මෑත වකවානුවක කිසිදු පොතක් විසින් නොකළ ආකාරයට මා සසල කළේය. එසේ වූයේ...
read more
සත්‍යය ප්‍රබන්ධයටත් වඩා බියකරුය; කේපොයින්ට් හා භික්ෂු පරිච්ඡේදය

සත්‍යය ප්‍රබන්ධයටත් වඩා බියකරුය; කේපොයින්ට් හා භික්ෂු පරිච්ඡේදය

නව කතා දෙකක් සහ ඉතිහාස දෙකක්! – කරුණාරත්න පරණවිතාන විසිනි කොළඹ පොත් ප්‍රදර්ශනයෙන් ගත් විශේෂ පොත්...
read more
එළියකන්ද වධ කඳවුර හා කේපොයින්ට් නවකතාව ගැන

එළියකන්ද වධ කඳවුර හා කේපොයින්ට් නවකතාව ගැන

read more
මීහරක් පීටී (කේපොයින්ට් නවකතාවෙන් පිටුවක්)

මීහරක් පීටී (කේපොයින්ට් නවකතාවෙන් පිටුවක්)

read more
එළියකන්ද වධ කඳවුරේ සිටි අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ

එළියකන්ද වධ කඳවුරේ සිටි අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ

read more