ටැබ් දීමට කැබිනට් අනුමැතිය; හැබැයි ජනාධිපති විරුද්ධයි

ටැබ් දීමට කැබිනට් අනුමැතිය; හැබැයි ජනාධිපති විරුද්ධයි

පාසල් සිසුන්ට ටැබ් දීම ඔවුන් අතට පුස්තකාලයක් දීම වැනි ය. පුස්තකාලයේදී වුණත් අවශ්‍ය නම් ඕපාදූප, සිල්ලර ප්‍රේම කතා, කාම කතා, අපරාධ කතා ක...
read more
ටැබ් නොදී වැසිකිලි දීම හා ටියුෂන් අධ්‍යාපනය

ටැබ් නොදී වැසිකිලි දීම හා ටියුෂන් අධ්‍යාපනය

read more