ඌබර්, පික් මී ප්‍රශ්නයේ දේශපාලනය

ඌබර්, පික් මී ප්‍රශ්නයේ දේශපාලනය

ඌබර්, පික් මී හා ඇප් මගින් ධාවනය වන ටැක්සි සේවාවන්ට විරුද්ධව, එම සේවාවන් සමග ධාවනයේ යෙදෙන හා නොයෙදෙන ටැක්සිකරුවන් පිරිසක් කොළඹදී උද්...
read more