2018 ෆේස්බුක් තහනම හා 1983 ජවිපෙ තහනම

2018 ෆේස්බුක් තහනම හා 1983 ජවිපෙ තහනම

read more
දිගන ඉවර නම් ඊළඟට මොනව ද කරන්නෙ?

දිගන ඉවර නම් ඊළඟට මොනව ද කරන්නෙ?

read more
වාර්ගික ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා 071 1 261 261ට දැනුම් දෙන්න

වාර්ගික ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා 071 1 261 261ට දැනුම් දෙන්න

වාර්ගික ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා හේතුවෙන් පීඩාවට පත් වන මහජනයා වෙනුවෙන් පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන විශේෂ ද...
read more