විධායක ජනාධිපති ක්‍ර‍මය නම් දැලි පිහිය

විධායක ජනාධිපති ක්‍ර‍මය නම් දැලි පිහිය

අප පහත දැක්වෙන සටහන තැබුවේ 2015 ජනාධිපතිවරණයට පෙර 2014 නොවැම්බර් මාසයේදී ය. මුල් ලිපිය මෙසේ ය: අගතිය දෙසට යන මේ ගමන නවත්වා ගන්නට මෙම ජනාධිප...
read more
ජනාධිපතිතුමනි, වැඩ බැරි නම් නාඬා ඉල්ලා අස් වන්න

ජනාධිපතිතුමනි, වැඩ බැරි නම් නාඬා ඉල්ලා අස් වන්න

read more
මෛත්‍රීපාල එක්ක හවුල් ආණ්ඩුව හා එජාප ප්‍රතිසංස්කරණ

මෛත්‍රීපාල එක්ක හවුල් ආණ්ඩුව හා එජාප ප්‍රතිසංස්කරණ

read more