කේ පොයින්ට් හා Sven Hassle

කේ පොයින්ට් හා Sven Hassle

උපාලි රත්නායක විසිනි කේ පොයින්ට් කියවා අවසන් කළෙමි. එය මා සසල කළේය. මෑත වකවානුවක කිසිදු පොතක් විසින් නොකළ ආකාරයට මා සසල කළේය. එසේ වූයේ...
read more