තමිල්නාඩුවයි අපියි

තමිල්නාඩුවයි අපියි

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ (අනිද්දා පුවත්පතෙනි) පහත පළ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව විසින් බිහි කරන ලද විකෘති ම මාධ්‍යකරුවන් අතරින් එක් අයෙකු ලෙස සැල...
read more