පරිවර්තන හා ලේඛන

I am an experienced professional translator and content writer.

I provide you professional content writing in Sinhala and English languages and translation services between Sinhala and English languages.

Wherever you are, we deliver your job to your inbox.

If you want to get something written or translated any kind of document (literary, science, law, journalistic, advertising, public relation, reports etc.) from Sinhala to English or English to Sinhala, contact us.

Ajith Perakum Jayasinghe, 
Sworn Translator, Content Writer,
+94 775583470

Some of our valued regular clients:
Sinhala to English: Ceylon Today, Global Press Journal 
English to Sinhala: UNFPA, Kramski Lanka, Yukthiya

මම දීර්ඝ පළපුරුද්දක් ඇති වෘත්තීය අන්තර්ගත රචකයෙක් හා පරිවර්තකයෙක් වෙමි.  ඔබට වෘත්තිකමය පරිවර්තන සේවා සපයමු.

ඔබට සාහිත්‍ය, විද්‍යා, නීති, වෙළඳ ප්‍රචාරණ, වාර්තා ආදී ඕනෑම ලේඛනයක් සකසා ගැනීමට හෝ සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියට හෝ ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලට පරිවර්තනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අප අමතන්න.


අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ,
දිවුරුම් ලත් භාෂා පරිවර්තක, ලේඛක
+94 775583470

අපේ ස්ථිර ගනුදෙනුකරුවන් කිහිපදෙනෙක්:
සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි: Ceylon Today, Global Press Journal 
ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහල: UNFPA, Kramski Lanka, Yukthiya